Jesteś tutaj

Praca

Praca

Jeżeli chcieliby Państwo związać się zawodowo z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku i dołączyć do naszego zespołu zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i wybrania tej, która odpowiada Państwa profilowi oraz zainteresowaniom. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: monika_zielinska@wbpg.org.pl. Do przesłanych dokumentów należy koniecznie załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych.

Do przesłanych dokumentów należy załączyć poniższe klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Przysłane aplikacje podlegają standardowej procedurze selekcji, którą znajdą Państwo tutaj. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, których następnie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne.

AKTUALNE OFERTY PRACY

REKRUTACJE ZAKOŃCZONE

Jeśli nie znaleźli Państwo interesującej oferty, a nadal są Państwo zainteresowani pracą w Bibliotece, mogą Państwo złożyć swoje dokumenty aplikacyjne, które pozostaną w naszej bazie kandydatów do pracy przez trzy miesiące od daty ich przesłania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: wbp@wbpg.org.pl
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@wbpg.org.pl.
  3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, Pana/Pani zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.
  4. Pana/Pani dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające Pana/Pani dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania Pana/Pani danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych. Decyzje dotyczące realizacji zadań pracodawcy nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji do celów rekrutacyjnych.
  6. Jako kandydat do pracy ma Pan/Pani prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, mam Pan/Pani prawo do: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody może Pan/Pani złożyć w formie analogicznej do tej, w jakiej została złożona zgoda na przetwarzanie danych. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
  8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.