Jesteś tutaj

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

2. Przy zapisie zgłaszający powinien:

  • zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów
  • okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.

3. Za Czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania.

5. Przy wypożyczaniu zbiorów szczególnie cennych kierownik filii ustala kaucję.

6. Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy (w tym książkę mówioną) w każdej filii, a w Bibliotece Manhattan dodatkowo:

  • 2 filmy DVD
  • 2 kompakty muzyczne
  • 2 gry edukacyjne
  • 1 ebook.

7. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni,  filmy DVD, kompakty muzyczne, gry edukacyjne - 7 dni, ebooki - 30 dni (po tym terminie następuje dezaktywacja pliku).

8. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

§ 2

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

1. Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami.

2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów  przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają Czytelnika.

§ 3

SANKCJE REGULAMINOWE

1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego w sieci bibliotek WiMBP w Gdańsku (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) oraz pobraniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 0,50 zł za każdy dzień od każdej wypożyczonej pozycji - do uiszczenia w filii, w której powstało zadłużenie, bądź w formie wpłaty na konto Biblioteki.

2. Czytelnik może  uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmów DVD, kompaktów muzycznych, gier edukacyjnych - na okres nie dłuższy niż 7 dni.

3. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów przesyłki.

4. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych  zbiorów odpowiada Czytelnik - zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika filii. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.

5. Wysokość odszkodowania ustala kierownik filii w zależności od aktualnej ceny egzemplarza zbiorów na rynku i stopnia jego uszkodzenia.

6. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:

  • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie
  • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki
  • wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uwagi, życzenia i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika filii.

2.  Pełny tekst Regulaminu dla Czytelników znajduje się u kierownika filii oraz na www.wbpg.org.pl.

 

Gdańsk, 5 listopada 2014 r.