Jesteś tutaj

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

WYCIĄG Z REGULAMINU KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

 

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 

 1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
 • zapoznać się szczegółowo z Regulaminem Korzystania ze Zbiorów
 • okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania Regulaminu.
  3. Za Czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
  4. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania.
  5. Przy wypożyczaniu zbiorów szczególnie cennych kierownik filii ustala kaucję.
  6.Wypożyczyć można jednocześnie 3 woluminy (w tym książkę mówioną) w każdej filii, a w Bibliotece Manhattan dodatkowo:
 • 2 filmy DVD
 • 2 kompakty muzyczne
 • 2 gry edukacyjne
  7. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni,  filmy DVD, kompaktyn muzyczne, gry edukacyjne - 7 dni.
  8.Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.

 

§ 2

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan zbiorów  przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza a niezgłoszone uprzednio, obciążają Czytelnika.        
    

§ 3

SANKCJE REGULAMINOWE

 

 1. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem konta bibliotecznego w sieci bibliotek WiMBP w Gdańsku (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) oraz pobraniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 0,50 zł za każdy dzień od każdej wypożyczonej pozycji - do uiszczenia w filii, w której powstało zadłużenie, bądź w formie wpłaty na konto Biblioteki.
 2. Czytelnik może  uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek, jednak na okres nie dłuższy niż 30 dni, filmów DVD, kompaktów muzycznych, gier edukacyjnych - na okres nie dłuższy niż 7 dni.
 3. Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości kosztów przesyłki.
 4. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych  zbiorów odpowiada Czytelnik - zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez kierownika filii. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.
 5. Wysokość odszkodowania ustala kierownik filii w zależności od aktualnej ceny egzemplarza zbiorów na rynku i stopnia jego uszkodzenia.
 6. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:
 • nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie
 • które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki
 • wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.

 

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:  iod@wbpg.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • firma windykacyjna.

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do świadczenia usługi oraz przez 3 lata od rezygnacji z usług bibliotecznych, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z  art. 4421, w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

 

 • Uwagi, życzenia i zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki Czytelnicy mogą zgłaszać do kierownika filii.
 • Pełny tekst Regulaminu dla Czytelników znajduje się u kierownika filii oraz na www.wbpg.org.pl

   

Gdańsk, 25 maja 2018 r.