Jesteś tutaj

Wynajem pomieszczeń biurowych

Wynajem pomieszczeń biurowych

O g ł o s z e n i e

z dnia 09 maja 2018 r. o konkursie ofert na stawkę czynszu najmu wolnych pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, usytuowanych w budynku głównym WiMBP w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku posiada do wynajęcia pomieszczenia:

Lp.

Nr pokoju

Piętro

Powierzchnia użytkowa w m2

Minimalna stawka czynszu netto

(PLN / 1 m2 / 1 miesiąc)

1

403

IV

12,4

38,00

w związku z powyższym ogłasza konkurs ofert na stawkę czynszu najmu, zgodnie z obowiązującymi zasadami własnego Regulaminu.

Z a s a d y  k o n k u r s u :

 1. najemcami mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne lub też podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą;
 2. najemcami mogą być również osoby fizyczne lub podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, ale tylko w przypadku, jeżeli wynajmowane pomieszczenia nie będą użytkowane w celach handlowych oraz jeżeli nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy prawa, a sposób użytkowania nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z pomieszczeń oraz nie zakłóci działalności biblioteki;
 3. ubiegający się o najem pomieszczeń składają jedną ofertę w zamkniętej kopercie w Sekretariacie WiMBP z napisem na kopercie – „Konkurs ofert na stawkę czynszu” w terminie do dnia 15 maja 2018 r. (wtorek) do godz. 12.00

Oferta winna zawierać w szczególności:

 1. jednoznaczne wskazanie pomieszczenia oraz oferowanej stawki czynszu;
 2. określenie działalności przewidywanej do prowadzenia w pomieszczeniu;
 3. kserokopię / wydruk wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru;
 4. kserokopie zaświadczeń o nadaniu NIP, Regon;
 5. oświadczenie czy oferent jest lub nie – płatnikiem VAT;
 6. dane z dokumentu tożsamości osoby fizycznej (ew. kopia dokumentu).
 1. jeżeli konkurs ofert nie da rozstrzygnięcia z powodu zaproponowania tej samej stawki czynszu przez więcej niż jednego z oferentów Komisja przeprowadzi licytację ustną pomiędzy tymi oferentami, po uprzednim powiadomieniu o terminie i sposobie prowadzenia licytacji;
 2. konkurs ofert jest rozstrzygnięty także wtedy, gdy wpłynie tylko 1 ważna oferta;
 3. po rozstrzygnięciu konkursu zwycięski oferent, będąc związanym ofertą przez okres 30 dni, zobowiązany jest do podpisania umowy najmu, zgodnie ze wzorem.

Na stronie www.wbpg.org.pl dostępne są:

 • druk oferty
 • wzór umowy najmu
 • Regulamin oddawania w najem długoterminowy pomieszczeń WiMBP w Gdańsku, zawierający szczegółowe zasady konkursu.