Jesteś tutaj

Wynajem pomieszczeń biurowych

Wynajem pomieszczeń biurowych

O g ł o s z e n i e

z dnia 12 kwietnia 2018 r. o konkursie ofert na stawkę czynszu najmu wolnych pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem, usytuowanych w budynku głównym WiMBP w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku posiada do wynajęcia pomieszczenia:

Lp.

Nr pokoju

Piętro

Powierzchnia użytkowa w m2

Minimalna stawka czynszu netto

(PLN / 1 m2 / 1 miesiąc)

1

421 + 422

IV

18,7 + 18,7 = 37,4

38,00

w związku z powyższym ogłasza konkurs ofert na stawkę czynszu najmu, zgodnie z obowiązującymi zasadami własnego Regulaminu.

Z a s a d y  k o n k u r s u :

 1. najemcami mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne lub też podmioty nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą;
 2. najemcami mogą być również osoby fizyczne lub podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, ale tylko w przypadku, jeżeli wynajmowane pomieszczenia nie będą użytkowane w celach handlowych oraz jeżeli nie sprzeciwiają się temu odrębne przepisy prawa, a sposób użytkowania nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z pomieszczeń oraz nie zakłóci działalności biblioteki;
 3. ubiegający się o najem pomieszczeń składają jedną ofertę w zamkniętej kopercie w Sekretariacie WiMBP z napisem na kopercie – „Konkurs ofert na stawkę czynszu” w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) do godz. 12.00

Oferta winna zawierać w szczególności:

 1. jednoznaczne wskazanie pomieszczenia oraz oferowanej stawki czynszu;
 2. określenie działalności przewidywanej do prowadzenia w pomieszczeniu;
 3. kserokopię / wydruk wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru;
 4. kserokopie zaświadczeń o nadaniu NIP, Regon;
 5. oświadczenie czy oferent jest lub nie – płatnikiem VAT;
 6. dane z dokumentu tożsamości osoby fizycznej (ew. kopia dokumentu).
 1. jeżeli konkurs ofert nie da rozstrzygnięcia z powodu zaproponowania tej samej stawki czynszu przez więcej niż jednego z oferentów Komisja przeprowadzi licytację ustną pomiędzy tymi oferentami, po uprzednim powiadomieniu o terminie i sposobie prowadzenia licytacji;
 2. konkurs ofert jest rozstrzygnięty także wtedy, gdy wpłynie tylko 1 ważna oferta;
 3. po rozstrzygnięciu konkursu zwycięski oferent, będąc związanym ofertą przez okres 30 dni, zobowiązany jest do podpisania umowy najmu, zgodnie ze wzorem.

Na stronie www.wbpg.org.pl (w menu po prawiej stronie tego ogłoszenia) dostępne są:

 • druk oferty
 • wzór umowy najmu
 • Regulamin oddawania w najem długoterminowy pomieszczeń WiMBP w Gdańsku, zawierający szczegółowe zasady konkursu.