Jesteś tutaj

Charles Robert Darwin

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
05.02.2019

Charles Robert Darwin

Zapraszamy na wystawę poświęconą twórcy teorii ewolucji.

Charles Robert Darwin(1809-1882) – brytyjski przyrodnik i geolog, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form.

W czasie pięcioletniej podróży na statku HMS Beagle, którą rozpoczął w 1831 roku,pogłębił swoją wiedzę geologiczną i zebrał materiały do dalszych badań. Jego własne obserwacje i teorie okazały się zbieżne z poglądami angielskiego geologa Charlesa Lyella, który twierdził,
iż na podstawie współczesnych obserwacji określać można przebieg dawnych procesów geologicznych, a publikacja dziennika z podróży spotkała się z życzliwym przyjęciem czytelników. Podstawą do opracowania teorii doboru naturalnego w 1938 roku, stały się badania geograficznego rozmieszczenia okazów dzikiej przyrody i skamieniałości, które zebrał podczas podróży. Skupił się na badaniu zmian, jakim ulegały gatunki.

Swoją teorię spisał dopiero w 1858, po zetknięciu z działalnością naukową Alfreda Russela Wallace, który przedstawił poglądy zbliżone do jego własnych. Stało sięto motorem szybkiego opublikowania wspólnie z Wallace’em pracy dotyczącej ich teorii pt.On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection („O skłonności gatunków do tworzenia odmian oraz o utrwalaniu się gatunków drogą doboru naturalnego”).

Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina, jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (lata 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną.

W książce O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego (1859) Darwin tłumaczył występujące w naturze zróżnicowanie ewolucyjnym dziedziczeniem modyfikacji. Natomiast w dziele The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex („O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci”), której ciągiem dalszym była książka The Expression of the Emotions in Man and Animals („O wyrażaniu emocji u człowieka i zwierząt”), badał ewolucję człowieka i dobór płciowy. Szereg książek poświęcił też badaniom nad roślinami, a w swej ostatniej pracy badał dżdżownice i ich wpływ na glebę.

Data wydarzenia: 
05.02.2019
Udostępnij: