Jesteś tutaj

Konkurs Wakacyjny. Coś z niczego. Drugie życie rzeczy.

/
Data wydarzenia: 
17.09.2021

Konkurs Wakacyjny. Coś z niczego. Drugie życie rzeczy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki oraz Biblioteka Kokoszki zapraszają do udziału w konkursie COŚ Z NICZEGO.DRUGIE ŻYCIE RZECZY, który polegać będzie na zbudowaniu instalacji, urządzenia, maszyny z materiałów powtórnie użytych.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, natomiast do udziału zachęcamy całe rodziny oraz grupy przyjaciół, które wspólnie wykonają konstrukcję.
Czas na przygotowanie instalacji trwa do 17 września. Budowanie może być świetną wakacyjną zabawą rodzinną!
Regulamin konkursu w wydarzeniu na FB i do wglądu w Bibliotece Kokoszki.
Wyobraźnia w ruch!
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. COŚ Z NICZEGO. DRUGIE ŻYCIE RZECZY.
Instalacja z materiałów powtórnie lub inaczej użytych
1. ORGANIZATORZY
· Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki
. Klub Sąsiedzki Kokoszki
. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna – Biblioteka Kokoszki
2. CELE KONKURSU
· prezentacja przestrzennych prac plastycznych
. rozwijanie wyobraźni
. poznawanie praw fizyki przez stworzenie konstrukcji z materiałów powtórnie użytych
3. UCZESTNICY
· konkurs skierowany jest do zespołów składających się z dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat i ich opiekunów.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
. konkurs trwa od 21 czerwca do 17 września 2021 r.
· prace należy dostarczyć do 17 września 2021 do Biblioteki Kokoszki, Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk z dopiskiem: „Konkurs KSK”
· do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia w zaklejonej kopercie opatrzonej hasłem, zawierającą dane autora/autorów; prace plastyczne muszą być podpisane hasłem,
· każdy zespół może nadesłać 1 pracę plastyczną,
· format podstawy 50 x 50 cm; technika wykonania pracy dowolna,
· prace muszą być oryginalne i wykonane samodzielnie przez zgłoszony zespół,
· prace nie spełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane.
5. JURY I NAGRODY
· powołane przez organizatorów jury (przedstawiciel organizatora, plastyk, inżynier) oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- wykorzystanie praw fizyki – elementy ruchome.
- pomysłowość i oryginalne rozwiązanie,
- samodzielność wykonania,
- estetyka pracy
. Zostaną przyznane trzy atrakcyjne, równorzędne nagrody rzeczowe,
. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
· wręczenie nagród odbędzie się 28.09.2021 o godz. 17.00 w Bibliotece Kokoszki (lub w innym miejscu i terminie zależnie od warunków epidemicznych)
· nagrodzone zespoły zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 25.09.2021
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
· złożenie pracy wraz z kartą zgłoszenia i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją
Regulaminu;
· nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie prezentacji na wystawie;
· nadesłane prace zwracamy po zakończeniu wystawy;
· zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo swojego wizerunku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki w Gdańsku podczas wręczenia nagród laureatom, publikację na kanałach społecznościowych, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu
. zastrzega się możliwość zmian w przebiegu konkursu wynikających z czynników niezależnych od organizatora (np. ograniczenia COVID19)
. integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załącznik - Formularz Zgłoszeniowy
. pytania w sprawie konkursu można kierować do Organizatora.
. we wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.