Jesteś tutaj

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEGALIS

/
Data wydarzenia: 
10.01.2017

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEGALIS

Filia Naukowa oferuje bezpłatny dostęp do SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ LEGALIS.

MODUŁ PRAWO CYWILNE
Moduł niezbędny w pracy każdego prawnika zajmującego się prawem prywatnym. Zawiera opracowania autorstwa największych autorytetów polskiej cywilistyki: komentarze, monografie, orzecznictwo, opinie oraz wzory pism i umów z objaśnieniami.
•    komentarze do całego Kodeksu cywilnego pod red. prof. K. Pietrzykowskiego oraz prof. E. Gniewka i prof. P. Machnikowskiego
•    komentarze i monografie do wybranych instytucji prawa cywilnego, m.in. do ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o zastawie rejestrowym
•    pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck: Monitora Prawniczego, Nieruchomości C.H.Beck, Monitora Prawa Pracy, Edukacji Prawniczej
•    odautorskie wzory pism i umów z komentarzami i objaśnieniami


MODUŁ POSTĘPOWANIE CYWILNE
Treści dedykowane prawnikom biorącym udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego. Procedura cywilna - również międzynarodowa - zgłębiona i opracowana przez cenionych autorów Wydawnictwa C.H.Beck.
•    wybór komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją m.in.: prof. K. Piaseckiego, prof. A. Zielińskiego
•    komentarze do wybranych instytucji procesowych, pozainstancyjnych środków ochrony prawnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych


MODUŁ PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH
Treści zawierające pakiet komentarzy i monografii dotyczących szeroko ujętego prawa spółek handlowych. Szczegółowo wyjaśnia wszystkie kwestie związane z prawem handlowym.
•    komentarz do Kodeksu spółek handlowych autorstwa prof. J. Strzępki
•    kompleksowy, aktualizowany corocznie komentarz do KSH opracowany przez znakomity zespół w składzie: J. Bieniak, dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, dr K. Oplustil, R. Pabis, dr A. Rachwał, dr M. Spyra, dr G. Suliński, dr M. Tofel, dr hab. R. Zawłocki

MODUŁ PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO
Rzetelne opracowania instytucji obrotu kapitałowego, prawa bankowego oraz wielu innych ustaw o zasadniczym znaczeniu dla prawa rynku kapitałowego.
•    komentarze do Prawa bankowego pod red. prof. H. Gronkiewicz-Waltz
•    komentarze do Prawa wekslowego i czekowego autorstwa mec. Lidii Bagińskiej i Marka Czarneckiego
•    komentarze do wybranych instytucji obrotu kapitałowego


MODUŁ PRAWO PRACY
•    komentarze do Kodeksu pracy pod red. m.in.: prof. A. Świątkowskiego, prof. J. Wratnego
•    komentarze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pod red. SSN B. Gudowskiej
•    bogaty wybór komentarzy do aktów wykonawczych i okołokodeksowych


MODUŁ PRAWO ADMINISTRACYJNE
Moduł zawiera bogate i cyklicznie aktualizowane opracowania prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także bazę pism i wzorów.
•    komentarze z zakresu prawa administracyjnego materialnego
•    komentarze z zakresu prawa procesowego (m.in.: Kodeks postępowania administracyjnego prof. B. Adamiak i † prof. J. Borkowskiego, Postępowanie egzekucyjne w administracji prof. R. Hausera i prof. Z. Leońskiego)


MODUŁ PRAWO PODATKOWE
•    aktualizowane corocznie komentarze do głównych ustaw podatkowych:
•    ordynacja podatkowa - prof. H. Dzwonkowskiego,
•    podatki dochodowe - J. Marciniuk, W. Dmoch,
•    podatek od towarów i usług - T. Michalik,;
•    komentarze do podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków lokalnych


MODUŁ PRAWO NIERUCHOMOŚCI
Moduł kluczowy w pracy prawników zajmujących się prawem nieruchomości, a także notariuszy, deweloperów, pośredników, pracowników administracji samorządowej.
•    komentarze do ustaw regulujących proces inwestycyjny (m.in. do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod redakcją dr. M. Nowaka)
•    bogaty wybór komentarzy dotyczących prawa mieszkaniowego


MODUŁ PRAWO KARNE
Moduł niezwykle popularny wśród kancelarii specjalizujących się w sprawach karnych oraz sędziów i prokuratorów. Zawarte w nim są cenione komentarze, monografie oraz opinie uznanych autorów, a także orzecznictwo i wzory pism z objaśnieniami.
•    komentarze do Kodeksu karnego pod red. m.in.: prof. A. Wąska i prof. R. Zawłockiego oraz prof. A. Grześkowiak i prof. K. Wiaka
•    komentarze do wybranych instytucji prawa karnego autorstwa m. in.: prof. M. Flemminga, prof. G. Rejman


MODUŁ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Kwestie związane z własnością intelektualną oraz przemysłową zyskują coraz większe znaczenie w pracy prawników. 
•    komentarze do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa prasowego, Prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o dostępie do informacji publicznej
•    liczne monografie poświęcone własności intelektualnej

Data wydarzenia: 
10.01.2017
Udostępnij: