Kierowniczka / Kierownik Działu Promocji Marketingu i PR

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku prowadzi rekrutację na stanowisko

Kierownika/Kierowniczki Działu Promocji, Marketingu i PR

Przewidywany termin zatrudnienia nowego pracownika to styczeń 2024 roku.

Oferty należy składać do 30 listopada 2023 r.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • co najmniej 3-letniego udokumentowanego stażu pracy na takim lub podobnym stanowisku,
 • praktycznej znajomości zasad związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii marketingowej,
 • wiedzy o lokalnym rynku medialnym,
 • wiedzy na temat możliwości zdobywania środków zewnętrznych w działalności samorządowej instytucji kultury,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności zarządzania zespołem,
 • zdolności organizacyjnych,
 • kreatywności,

Dodatkowymi atutami będą:

 • umiejętność wykorzystywania nowych technologii w działalności promocyjnej i marketingowej,
 • znajomość nowych trendów w działalności bibliotek publicznych jako lokalnych instytucji kultury.
 • znajomość rynku wydawniczego.

Główne obowiązki to m.in.:

 • tworzenie i wdrażanie polityki marketingowej instytucji, w oparciu o długookresową strategię,
 • zarządzanie pracą Działu Promocji, Marketingu i PR,
 • ustalanie celów promocyjnych i marketingowych,
 • przygotowywanie budżetu Działu Promocji, Marketingu i PR oraz kontrola jego realizacji,
 • planowanie i kontrola poszczególnych działań marketingowych,
 • nadzór nad współpracą z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, instytutami publicznymi i prywatnymi,
 • nadzór nad działalnością PR, występowanie w roli rzecznika WiMBP,
 • nadzór nad komunikacją wewnętrzną w WiMBP.

Charakterystyka pracy na stanowisku:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu,
 • praca zasadniczo od poniedziałku do piątku – 40 godzin tygodniowo – 8 godzin dziennie,
 • z uwagi na charakter pracy godziny pracy mogą być nieregularne; może także okazać się konieczna praca w weekendy,
 • praca w systemie ruchomego czasu pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne od 6 000 zł brutto (uzależnione od wykształcenia oraz umiejętności i doświadczenia) + dodatek funkcyjny 1080 zł brutto + ewentualny dodatek stażowy,
 • możliwość odpłatnego korzystania z kart MultiSport i MultiLife,
 • dopłaty do wypoczynku,
 • podstawowe miejsce pracy: budynek główny Biblioteki – Targ Rakowy 5/6; z uwagi na charakter pracy może być ona wykonywana również w filiach WiMBP w Gdańsku oraz innych, wyznaczonych miejscach (głównie na terenie Gdańska),
 • praca w zespole 6-osobowym (wraz z kierownikiem).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym po adresem: (z dopiskiem „Kierownik DPMiPR” w temacie wiadomości).

Do przesłanych dokumentów prosimy załączyć pierwszą lub obie klauzule (w zależności od decyzji kandydata):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze,     w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości – w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Po weryfikacji Państwa dokumentów zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami celem zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne.

Zasady rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku znajdą Państwo tutaj: https://wbpg.org.pl/praca/zasady-rekrutacji-pracownikow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-wojewodzkiej-i-miejskiej-bibliotece-publicznej-im-josepha-conrada-korzeniowskiego-w-gdansku/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości że:

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: .

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: .

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe – niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesiące od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do dnia wycofania się ze zgody. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. lekarz medycyny pracy). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.