INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI W BIBLIOTECE BRZEŹNO

 

1. Osoby, które chcą skorzystać z huśtawki zobowiązane są do zapoznania z niniejszą Instrukcją.

2. Urządzenie (huśtawka) dedykowane jest przede wszystkim dla dzieci w wieku 1-12 lat. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką dorosłych.

3. Na huśtawce może przebywać tylko 1 osoba.

4. Należy się huśtać tylko w pozycji siedzącej, trzymając się oburącz linek stanowiących umocowanie huśtawki.

5. Dzieci oczekujące na swoją kolej, muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od huśtawki.

6. Zabrania się:
• podchodzenia lub podbiegania do huśtawki w czasie, gdy korzysta z
niej inne dziecko,
• korzystania z huśtawki w pozycji innej niż siedząca,
• huśtania się w grupach, parami na jednej huśtawce,
• popychania osoby siedzącej na huśtawce,
• zwiększania wysokości i zeskakiwania w czasie huśtania się,
• korzystania z huśtawki z jakimikolwiek przedmiotami.

7. Bibliotekarze nie świadczą opieki nad dziećmi korzystającymi z urządzenia.

8. Osoby sprawujące opiekę nad bawiącymi się dziećmi, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

9. Zarządzający może zażądać opuszczenia terenu, na którym znajduje się urządzenie, przez Osoby nie stosujące się do zapisów Instrukcji lub stwarzające zagrożenie dla innych korzystających.