REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

 

1. Korzystanie z komputerów oraz programów zainstalowanych w komputerze jest bezpłatne i dostępne dla posiadaczy ważnej Karty do Kultury.

2. Wyszukiwanie internetowe winno służyć przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

3. Czas korzystania z komputerów jest ograniczony do 60 minut, w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać większą ilość czasu pracy z komputerem, o ile nie będzie innych oczekujących.

4. Korzystający z usług dostępnych przy stanowisku komputerowym zobowiązany jest pozostawić u dyżurnego bibliotekarza swoją Kartę do Kultury, którą odbiera po zakończeniu sesji.

5. Korzystanie z usługi drukowania i skanowania jest płatne.

6. Zabrania się:

kopiowania oprogramowania i używania do celów komercyjnych;
korzystania ze stron i plików upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych online;
wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem;
wszelkiego działania powodującego dewastację lub uszkodzenia komputera;
instalowania oprogramowania oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych;
łamania zabezpieczeń systemu;
samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
7. Użytkownik korzystający ze sprzętu komputerowego Biblioteki oraz dostępu do Internetu ponosi odpowiedzialność za własne prace wykonywane na sprzęcie.
Dane pozostawione na dysku komputera są usuwane.
8. Praca na komputerach należących do Biblioteki jest monitorowana.
9. Bibliotekarz dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik narusza zasady regulaminowego korzystania z komputera i Internetu.
10. Pracę na bibliotecznych stanowiskach komputerowych należy zakończyć na 10 minut przed zamknięciem placówki.
11. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:

nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie
które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników bibliotek
wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem