Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540109647-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 548907
Data: 09/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 19197859400000, ul. ul. Targ Rakowy  42496, 80-806  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 019 618, e-mail administracja@wbpg.org.pl, faks 583 019 618.
Adres strony internetowej (url): www.wbpg.org.pl
Adres profilu nabywcy: www.wbpg.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
W ogłoszeniu powinno być: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 140 000 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych