REGULAMIN KONKURSU
“Wiosenna burza mózgów”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „Wiosenna burza mózgów”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 marca 2023 roku o godz. 11:00 i trwa do godz. 20:00 dnia 31 marca 2023 roku włącznie.
4. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na stronie Filii Naukowej https://wbpg.org.pl/filia/filia-naukowa/, nazywanej dalej „Stroną”, jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie oraz w filii Organizatora – Filii Naukowej, ul. Obrońców Wybrzeża 2 w Gdańsku.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich aktywnych użytkowników WiMBP, z wyłączeniem pracowników Organizatora. Ilość uczestników jest nieograniczona.
3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, jest aktywny użytkownik WiMBP, który wypełnił przynajmniej jeden z formularzy internetowych publikowanych na Stronie.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przynajmniej jednego z formularzy internetowych publikowanych na Stronie.
6. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu ma Organizator.

III. KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w        Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: .
2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: .
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w konkursie „Wiosenna burza mózgów”.
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody, wyrażonej przez świadome podanie danych w formularzu internetowym, o którym mowa w części IV niniejszego Regulaminu.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub przez miesiąc licząc od daty zakończenia Konkursu.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi administratorowi.
7. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).
8. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

IV. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi w formularzach internetowych publikowanych na Stronie.
2. Zasady Konkursu:
– W terminie od 20 do 31 marca 2023 roku od poniedziałku do piątku Organizator opublikuje na Stronie o godz. 11:00 jeden formularz internetowy z zadaniami do rozwiązania.
– Uczestnik ma czas na wypełnienie formularza do godz. 20:00 dnia, w którym dany formularz został opublikowany. Po tej godzinie wygasa możliwość wypełnienia formularza.
– Zwycięzcami konkursu zostanie troje uczestników, którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi.
– W przypadku remisu będzie brana pod uwagę również szybkość w udzielaniu odpowiedzi.
– Wyniki Konkursu oraz odpowiedzi do wszystkich zadań zostaną opublikowane najpóźniej 3 kwietnia 2023 roku do godz. 18:00.
3. Organizator ma prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który:
– postępował niezgodnie z Regulaminem,
– wykorzystywał fałszywe adresy e-mail.

V. NAGRODY
1. Organizator wyłania trzech najlepszych Uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi.
2. Zwycięzcy otrzymają upominki przygotowane przez Organizatora.
3. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 3 kwietnia 2023 roku do godz. 18:00.
4. Organizator skontaktuje się mailowo, w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników, ze zwycięzcami w celu ustalenia terminu odbioru nagrody.
5. Nagroda w Konkursie nie może być przez Uczestnika zamieniona na inną nagrodę bądź środki finansowe, a także nie może być przekazana przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub podmiotów trzecich.
6. W przypadku niemożności odebrania nagrody bądź skorzystania z niej przez Uczestnika nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

VI. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1. Każde naruszenie Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w niniejszym Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.

VII. INNE POSTANOWIENIA
1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Portal społecznościowy Facebook nie jest organizatorem ani stroną w konkursie