Dobre wiadomości dla miłośników literatury białoruskiej – zakupiliśmy nowe tytuły książek

Pozdrawiamy wszystkich miłośników książek i literatury białoruskiej!
W Filii Gdańskiej przy ul. Mariackiej 42 pojawiły się nowe tytuły książek w języku białoruskim, mamy przyjemność przedstawić Państwu część książek czekających na czytelników.
📌“Пасажыры карабля Тэсея” Сцяпан Стурэйка
“Pasażyry karabla Tesieja” Sciapan Sturejka
📌”Час пустазелля” Ганна Янкута
“Czas pustaziella” Hanna Jankuta
📌”Апошняя кніга пана А.” Альгерд Бахарэвіч
“Aposzniaja kniha pana A.” Alhierd Bacharevič
📌”Казік з Каменнай горкі” Алесь Кудрыцкі
“Kazik z Kamiennaj horki” Aleś Kudrycki
📌”Зімоўка” Дамініка Словік
“Zimouka” Daminika Słovik
📌”Дарога” Кормак Макарці
“Daroha” Kormak Makarci
📌”Кароль” Шчэпан Твардах
”Karol” Szczepan Tvardach
📌”Чорны абеліск” Эрых Марыя Рэмарк
”Czorny abielisk” Erych Maryja Remark
📌”Каханак яе вялікасці. Гістарычная проза” Уладзімір Арлоў
“Kachanak jaje vialikasci. Histarycznaja proza” Uładzimir Arłou
📌”(Не)растраляныя”
“(Nie)rastralanyja”
Serdecznie Państwa zachęcamy zagłębić się w literaturę, stworzoną  stworzone przez białoruskich autorów, odkryć coś nowego i ekscytującego.
Niech każda strona przyniesie radość i inspirację!