Majowy Konkurs Poetycki „Podziel się wierszem” im. Piotra Szczepańskiego

W imieniu Gdańskiego Klubu Poetów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Majowym Konkursie Poetyckim „Podziel się wierszem”, który odbędzie się już 20.05.23. Konkurs uświetni Oliwskie Dni Poezji (20-24.05.23) https://www.gdansk.pl/wydarzenia/oliwskie-dni-poezji-i-poetyckie-pranie,w,30006 Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Do zobaczenia!

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2023
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z dnia 4 maja 2023 roku

Regulamin Majowego Konkursu Poetyckiego „Podziel się wierszem” im. Piotra Szczepańskiego
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie Majowy Konkurs Poetycki „Podziel się wierszem” im. Piotra Szczepańskiego zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa pomorskiego pod nr 6/99 oraz Gdański Klub Poetów przy WiMBP w Gdańsku, zwani dalej Organizatorem. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora są pracownicy Biblioteki Oliwskiej (Filia nr 2 WiMBP w Gdańsku) przy ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk-Oliwa.
3. Konkurs odbędzie się 20.05.2023 r. w Bibliotece Oliwskiej w godzinach 18.00-20.00 w ramach obchodów Oliwskiego Dnia Poezji.
4. Konkurs jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
WARUNKI KONKURSU
§ 2
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do godziny 17:50 w dniu Konkursu w Bibliotece Oliwskiej. Zgłoszenie może dotyczyć wyłącznie nienagradzanego i niepublikowanego przed dniem Konkursu wiersza. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez złożenie wiersza podpisanego imieniem i nazwiskiem autora wydrukowanego w dwóch egzemplarzach, w siedzibie Biblioteki Oliwskiej. Po tej godzinie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
4. Ilość uczestników jest nieograniczona.
5. Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń uczestników Konkursu w drodze losowania wyłoniona zostanie kolejność prezentacji wierszy. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przeczytania swojego wiersza głośno przed publicznością i Komisją Konkursową.
WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU I NAGRODY
§ 3
1. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby wskazane przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa Konkursu składa się z następujących osób:
I. Gabriela Szubstarska – przewodnicząca
II. Iwona Jarentowska – kierownik Biblioteki Oliwskiej
III. Zbigniew Trzebiatowski
IV. Sławomir Jerzy Ambroziak
V. Agnieszka Tomik Powaga – sekretarz
3. Pula nagród finansowych Konkursu wynosi 1.000,- (tysiąc złotych). O ilości i wysokości poszczególnych nagród decyduje Komisja Konkursowa, która drogą głosowania wyłoni laureatów Konkursu.
4. Wyniki konkursu zostaną podane w dniu Konkursu, po zakończeniu prezentacji konkursowych i po obradach Komisji.
5. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu zostanie potwierdzona protokołem Komisji Konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone nagrody finansowe. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Laureaci konkursu pokwitują odbiór nagród na piśmie na pokwitowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
PRAWA AUTORSKIE
§ 5
1. Uczestnik poprzez przekazanie pracy do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszony przez niego do Konkursu wiersz jest oryginalny, jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6
1. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik wypełnia i podpisuje formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 3 do regulaminu oraz podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem przez uczestnika.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców oraz opublikowania wyników Konkursu. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest WiMBP w Gdańsku. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, a także żądanie ich usunięcia przez Administratora. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i polega na podpisaniu formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych występującego jako Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Złożenie przed rozpoczęciem Konkursu oświadczenia o żądaniu usunięcia danych osobowych Uczestnika będzie miało ten skutek, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia należy do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie jego trwania.
5. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresami Organizatora wskazanymi w pkt 2.
6. Pytania w sprawie Konkursu można kierować do Biblioteki Oliwskiej, ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk-Oliwa, tel. 58 552-03-83, e-mail:
.

Filia Biblioteka Oliwska
Data wydarzenia Godzina wydarzenia
18:00
grafika: W lewym górnym rogu turkusowe logo Gdańskiego Klubu Poetów. Na dole napis: Majowy Konkurs Poetycki „Podziel się wierszem” im. Piotra Szczepańskiego