Klauzula informacyjna dla uczestników wydarzeń

 

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami, jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, email: .

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: .

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest uczestnictwo w szkoleniach, konkursach, warsztatach lub spotkaniach autorskich.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO, czyli zgody wyrażonej przez świadome uczestnictwo w ww. wydarzeniach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak czasami konieczne w celu uczestnictwa w wydarzeniu.

Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia Państwa zgody oraz przez 30 dni po jej cofnięciu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora.

Prawa osób
Macie Państwo prawo żądania: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: ).
Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.