Statut Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

 

Statut WiMBP w Gdańsku

Zalacznik do statutu WiMBP w Gdańsku

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 594/XLVIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2022 r.

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.

 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, zwana dalej „Biblioteką” utworzona została zarządzeniem nr 19/86 Wojewody Gdańskiego z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku.
 2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
   1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1479), zwanej dalej „ustawą o bibliotekach”;
   2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194), zwanej dalej „ustawą”;
   3. umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w dniu 20 marca 2013 roku;
   4. niniejszego statutu.
 3. Biblioteka może używać skróconej nazwy: WiMBP w Gdańsku.

§2.

 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Gdańsk, a podstawowym terenem działalności obszar województwa pomorskiego.
 2. Biblioteka może prowadzić także działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§3.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną i finansowaną wspólnie przez Województwo Pomorskie zwane dalej „Województwem” oraz Gminę Miasta Gdańsk zwaną dalej „Miastem”.
 2. Biblioteka została wpisana z dniem 1 stycznia 1999 roku do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom. 6/99 i posiada osobowość prawną.
 3. Województwo oraz Miasto zapewniają środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.
 4. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej „Zarządem” i Prezydent Miasta Gdańska, zwany dalej „Prezydentem”.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§4.

Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców z terenu Województwa Pomorskiego, a także stwarzanie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

§5.

Biblioteka realizuje następujące zadania:

  1. gromadzi, opracowuje, przechowuje i chroni materiały biblioteczne, zwłaszcza dotyczące regionu pomorskiego, dokumentujące jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy;
  2. zaspokaja potrzeby użytkowników w każdym wieku poprzez:
   1. udostępnianie zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz,
   2. prowadzenie działalności informacyjnej,
   3. organizację edukacji czytelniczej i medialnej wraz z popularyzacją książki,
   4. udzielanie informacji o zbiorach bibliotecznych własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
   5. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
  3. sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań samorządowych bibliotek publicznych, przewidzianych w ustawie o bibliotekach;
  4. prowadzi analizy stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim i przedstawia organizatorom tych bibliotek wnioski oraz propozycje zmian w tym zakresie;
  5. dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie województwa pomorskiego;
  6. wydaje opinie o likwidacji, połączeniu i podziale powiatowych i gminnych bibliotek publicznych w województwie i przedstawia je organizatorom tych instytucji;
  7. prowadzi badania potrzeb szkoleniowych bibliotekarzy w regionie oraz prowadzi działalność szkoleniową na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim;
  8. kształtuje postawy społeczne i kompetencje kulturowe użytkowników;
  9. prowadzi badania potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego;
  10. promuje działalność i usługi Biblioteki oraz włącza społeczności lokalne do współpracy na rzecz mieszkańców miasta i regionu;
  11. prowadzi rejestrację bibliograficzną piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowuje i publikuje Bibliografię Pomorza Gdańskiego i Środkowego;
  12. prowadzi obserwację i analizę rynku wydawniczego książki i innych mediów;
  13. prowadzi działalność wydawniczą;
  14. prowadzi działalność promującą czytelnictwo, w tym połączoną z targami i kiermaszami;
  15. popularyzuje książkę i czytelnictwo, a w szczególności upowszechnia dorobek literacki twórców pomorskich;
  16. popularyzuje dorobek twórczy patrona Biblioteki oraz wiedzę o jego życiu;
  17. przygotowuje użytkowników Biblioteki do samodzielnego posługiwania się nowymi technologiami;
  18. wykonuje biblioteczne zadania zlecone przez inne biblioteki na podstawie odrębnych porozumień;
  19. prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne;
  20. prowadzi praktyki zawodowe dla studentów;
  21. współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego;
  22. współpracuje z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

§6.

Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców regionu i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

 

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja Biblioteki

§7.

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny, a także reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd po uzyskaniu zgody Prezydenta, w trybie określonym w ustawie.
 3. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje po uzyskaniu zgody Zarządu. Zarząd wyraża taką zgodę po uzyskaniu akceptacji Prezydenta.

§8.

 1. Biblioteka zatrudnia pracowników na stanowiskach bibliotekarskich, pracowników administracji i obsługi.
 2. Biblioteka może zatrudniać specjalistów innych dziedzin związanych z jej działalnością.

§9.

 1. Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki zawiera załącznik do statutu.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu i Prezydenta oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Rozdział 4.
Majątek i finanse Biblioteki

§10.

 1. Majątek Biblioteki stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa stanowiące jej własność.
 2. Majątek i przychody Biblioteki mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów statutowych.
 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 4. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
 5. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Województwa i Miasta. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 6. Dyrektor Biblioteki zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zarząd po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Gdańska.

§11.

 1. Przychodami Biblioteki są:
   1. przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego,
   2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
   3. dotacje podmiotowe i celowe, o których mowa w § 11 ust. 2,
   4. dotacje z budżetu państwa,
   5. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
   6. środki otrzymane z innych źródeł.
 2. Województwo i Miasto zgodnie z umową przekazują Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§12.

 1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
   1. działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej,
   2. doradztwa i konsultacji w zakresie działalności kulturalnej,
   3. usługowej działalności wydawniczej i reklamowej,
   4. usług poligraficznych,
   5. sprzedaży książek, czasopism i materiałów promocyjnych,
   6. dzierżawienia i najmu pomieszczeń i obiektów własnych oraz innych składników majątkowych.
 1. Przychody z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności statutowej Biblioteki.

§13.

 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Biblioteki.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa.
 3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez Województwo, z wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.

 

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§14.

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w uzgodnieniu z Miastem na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmian postanowień statutu dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w trybie określonym dla jego nadania, po uzyskaniu zgody Miasta.

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 56, poz. 1095, z 2006 r. Nr 80, poz. 1691, z 2008 r. Nr 76, poz. 1993, z 2013 r. poz. 3157, z 2018 r. poz. 4123