Statut Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 

Załącznik do Uchwały Nr 777/XXXVII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 roku

 

I.      Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, zwana dalej „Biblioteką” utworzona została zarządzeniem nr 19/86 Wojewody Gdańskiego z dnia 10 kwietnia 1986 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku.

2.    Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1)    ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012, poz. 642 ze zm.[1]), zwanej dalej „ustawą o bibliotekach”;

2)    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;

3)    przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, o których mowa w pkt.1-2,

4)    umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Miasta Gdańska w dniu 20 marca 2013 roku;

5)     niniejszego statutu.

3.      Biblioteka może używać skróconej nazwy: WiMBP w Gdańsku.

 

§ 2

1.  Siedzibą Biblioteki jest miasto Gdańsk, a podstawowym terenem działalności obszar województwa pomorskiego.

2.  Biblioteka może prowadzić także działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 

§ 3

1.    Biblioteka została wpisana z dniem 1 stycznia 1999 roku do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj. pom. 6/99 i posiada osobowość prawną.

2.    Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną i finansowaną wspólnie przez Województwo Pomorskie zwane dalej „Województwem” oraz Gminę Miasta Gdańsk zwaną dalej „Miastem”.

3.    Województwo oraz Miasto zapewniają środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

4.    Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Zarząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej „Zarządem” i Prezydent Miasta Gdańska, zwany dalej „Prezydentem”.

 

II.     Cele i zadania Biblioteki

§ 4

Biblioteka realizuje cele określone w art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o bibliotekach, w szczególności:

1.  służy zachowaniu dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku województwa pomorskiego,

2.  zaspokaja i rozwija potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i kulturalne mieszkańców województwa pomorskiego.

 

§ 5

Biblioteka realizuje zadania określone w art. 20 ustawy o bibliotekach, a w szczególności:

1)     gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania materiały biblioteczne, zwłaszcza dotyczące regionu pomorskiego dokumentujące jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy,

2)     zaspokaja potrzeby czytelników poprzez:

a)  udostępnianie zbiorów,

b)  działalność informacyjną,

c)  organizację czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym; udzielanie pomocy w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, więźniowie, itp.)

d)  informowanie o zbiorach bibliotecznych własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,

3)     kształtuje postawy społeczne dzieci i młodzieży,

4)     promuje działalność i usługi Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,

5)     prowadzi badania potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,

 

6)     popularyzuje książkę i czytelnictwo, a w szczególności upowszechnia dorobek literacki twórców pomorskich,

7)     popularyzuje dorobek twórczy patrona Biblioteki oraz wiedzę o jego życiu,

8)     prowadzi rejestrację bibliograficzną piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowuje i publikuje Bibliografię Pomorza Gdańskiego,

9)     współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,

10)  prowadzi działalność instruktażowo-szkoleniową na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,

11)  sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań samorządowych bibliotek publicznych, przewidzianych w ustawie o bibliotekach

12)  dba o dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek i prowadzi różne formy szkoleń,

13)  prowadzi analizy stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim i przedstawia organizatorom tych bibliotek wnioski oraz propozycje zmian w tym zakresie,

14)  prowadzi działalność wydawniczą,

15)  wykonuje biblioteczne zadania zlecone przez inne biblioteki na podstawie odrębnych porozumień,

16)  prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,

17)  prowadzi praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,

18)  współpracuje z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

 

III. Zarządzanie i organizacja Biblioteki

§ 6

 

1.    Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny, a także reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2.    Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd po uzyskaniu zgody Prezydenta, w trybie określonym w ustawie.

3.    Dyrektora powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.

4.    Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora Zarząd zawiera z nim umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe i program działania Biblioteki. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora.

5.    Dyrektor może być odwołany przed upływem okresu, na który został powołany:

1)  na własną prośbę,

2)  z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,

3)  z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,

4)  w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6.    Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje po uzyskaniu zgody Zarządu. Zarząd wyraża taką zgodę po uzyskaniu akceptacji Prezydenta.

 

§ 7

 

Biblioteka zatrudnia pracowników służby bibliotecznej, specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną oraz pracowników administracji i obsługi, posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

 

§ 8

 

1.    Wykaz jednostek organizacyjnych Biblioteki zawiera załącznik do statutu.

2.    Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu i Prezydenta oraz opinii działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

IV. Majątek i finanse Biblioteki

§ 9

 

1.    Majątek Biblioteki stanowią nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa stanowiące jej własność.

2.    Majątek i przychody Biblioteki mogą być wykorzystywane jedynie do realizacji celów statutowych.

3.  Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4.    Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

5.    Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Województwa i Miasta. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

6.    Dyrektor Biblioteki zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zarząd po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta Gdańska

 

§ 10

 

1. Przychodami Biblioteki są:

1)  przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego,

2)  przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3)  dotacje podmiotowe i celowe, o których mowa w § 10 ust. 2,

4)  dotacje z budżetu państwa,

5)  środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

6)  środki otrzymane z innych źródeł.

2. Województwo i Miasto zgodnie z porozumieniem przekazują Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1)     podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,

2)     celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3)     celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

 

§ 11

 

1.      Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

1)     działalności edukacyjnej, kulturalnej i promocyjnej,

2)     doradztwa i konsultacji w zakresie działalności kulturalnej,

3)     usługowej działalności wydawniczej i reklamowej,

4)     usług poligraficznych i introligatorskich,

5)     sprzedaży książek i czasopism,

6)     dzierżawienia i najmu pomieszczeń i obiektów własnych oraz innych składników majątkowych.

2.      Przychody z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności statutowej Biblioteki.

 

§ 12

 

1.    Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Biblioteki.

2.    Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa.

3.    Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze prowadzonym przez Województwo, za wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.

 

V. Przepisy końcowe

§ 13

 

1.    Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w uzgodnieniu z Miastem na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.    Zmian postanowień statutu dokonuje Sejmik Województwa Pomorskiego w trybie określonym w ustawie, po uzyskaniu zgody Miasta, na wniosek Miasta, dyrektora lub z własnej inicjatywy.

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

 

Dz. U. z 2012 r., poz. 908; Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1230; Dz. U. 2013 r., poz. 829