Regulamin rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku.

 

§ 1

 

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku (dalej WiMBP) mogą być prowadzone dwa rodzaje rekrutacji – rekrutacja wewnętrzna oraz rekrutacja zewnętrzna.
Każdorazowo o wyborze rodzaju rekrutacji decyduje Dyrektor WiMBP, po uwzględnieniu wymagań wobec wolnego stanowiska pracy, obecnego stanu zasobu kadrowego oraz sytuacji finansowej instytucji.
Dopuszcza się możliwość równoległego prowadzenia rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Rekrutacja wewnętrzna

§ 2

 

W rekrutacji wewnętrznej biorą udział już zatrudnieni pracownicy WiMBP.
Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy przekazywana jest pracownikom drogą mailową lub publikowana w intranecie Biblioteki w formie ogłoszenia zawierającego
w szczególności następujące informacje:
określenie wolnego stanowiska pracy oraz miejsce wykonywania pracy – filia/ dział/ stanowisko samodzielne,
oczekiwania w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub stażu pracy na określonym stanowisku lub w określonej branży,
wymagania w zakresie innych umiejętności lub cech kandydata,
przewidywany termin rozpoczęcia pracy na nowym stanowisku,
termin końcowy przyjmowania aplikacji,
wymagane dokumenty,
dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o charakterystyce pracy w danej jednostce / na danym stanowisku,
informację o konieczności umieszczenia klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu prowadzenia rekrutacji,
zastrzeżenie o skontaktowaniu się wyłącznie z wybranymi kandydatami po zebraniu
i selekcji aplikacji,
adres mailowy lub miejsce przekazywania aplikacji.
Zebrane aplikacje podlegają wstępnej selekcji, której dokonuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
Z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy: bezpośredni przełożony dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz przedstawiciel Działu Spraw Pracowniczych. Ponadto, poza wskazanymi pracownikami WiMBP, w rozmowie może uczestniczyć też inna osoba wyznaczona przez Dyrektora. W celu zdobycia informacji o dotychczasowej pracy pracownika bezpośredni przełożony dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, Dyrektor/Zastępca Dyrektora WiMBP, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych mogą zasięgnąć opinii na ten temat
u dotychczasowego bezpośredniego przełożonego / bezpośrednich przełożonych kandydata.
Ostatecznego wyboru pracownika na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja dokonuje Dyrektor WiMBP.
Pracownicy, którzy przeszli wstępną selekcję i wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych informowani są o rezultacie rekrutacji dla ich kandydatury przed ogłoszeniem wyniku rekrutacji do wiadomości pracowników WiMBP.
Informacja o wyniku rekrutacji przekazywana jest wszystkim pracownikom WiMBP drogą mailową lub w formie ogłoszenia w intranecie WiMBP.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w formie konkursu, w ramach którego kandydaci zobowiązani są przygotować koncepcję funkcjonowania danej jednostki WiMBP lub zaprezentować próbkę swoich umiejętności w określonej dziedzinie związanej z pracą na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja. Przygotowany materiał podlega ocenie przez komisję, skład której określa Dyrektor WiMBP w odrębnym zarządzeniu. Decyzję o wyborze takiej formy rekrutacji podejmuje Dyrektor WiMBP.

 

Rekrutacja zewnętrzna

§ 3

 

W rekrutacji zewnętrznej (otwartej) mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani podjęciem pracy na wskazanym stanowisku.
Przy zamiarze obsadzenia wolnego stanowiska pracy kandydatem niebędącym pracownikiem WiMBP mogą być rozpatrywane posiadane aplikacje napływające w odpowiedzi na informację znajdującą się w zakładce „praca” na stronie internetowej WiMBP,
które przechowywane są przez Bibliotekę przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
W przypadku niewybrania spośród posiadanych aplikacji w procesie wstępnej selekcji odpowiedniego kandydata publikowane jest ogłoszenie o prowadzeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
Informacja o naborze na wolne stanowisko pracy publikowana jest przynajmniej na ogólnej stronie internetowej WiMBP w zakładce „praca”. Ponadto oferta pracy może zostać zamieszczona w ogólnodostępnych portalach internetowych lub w prasie w działach ogłoszeń o pracę, w formie ogłoszenia zawierającego następujące informacje:
określenie wolnego stanowiska pracy oraz miejsce wykonywania pracy – filia/ dział/ stanowisko samodzielne,
zakres działalności filii/działu, do którego planowane jest zatrudnienie nowego pracownika,
orientacyjny zakres obowiązków na danym stanowisku pracy,
oczekiwania w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub stażu pracy na określonym stanowisku lub w określonej branży,
wymagania w zakresie innych umiejętności lub cech kandydata,
minimalna wysokość wynagrodzenia zasadniczego,
przewidywany termin rozpoczęcia pracy na wolnym stanowisku,
termin końcowy przyjmowania aplikacji,
wymagane dokumenty,
dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o charakterystyce pracy w danej jednostce/ na danym stanowisku,
zastrzeżenie o skontaktowaniu się wyłącznie z wybranymi kandydatami po zebraniu
i selekcji aplikacji,
informację o konieczności umieszczenia klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu prowadzenia rekrutacji,
adres mailowy lub miejsce przekazywania aplikacji.
Aplikacje podlegają wstępnej selekcji, której dokonuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
Z wybranymi kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy: bezpośredni przełożony dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz przedstawiciel Działu Spraw Pracowniczych. Ponadto, poza wskazanymi pracownikami WiMBP, w rozmowie może uczestniczyć też inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
Ostatecznego wyboru pracownika na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja dokonuje Dyrektor WiMBP.
Kandydaci, którzy przeszli wstępną selekcję i wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych informowani są o rezultacie rekrutacji dla ich kandydatury.

 

§ 4

Przebieg rekrutacji jest dokumentowany w postaci Podsumowania przebiegu procesu rekrutacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§5

 

Kandydatom biorącym udział w rekrutacji na wskazane stanowisko przysługuje prawo do odwołania od wyników rekrutacji. Odwołanie z uzasadnieniem należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora WiMBP w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

 

§ 6

 

Aplikacje zebrane w procesie rekrutacji na określone stanowisko mogą zostać wykorzystane przez WiMBP w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 3 miesięcy od daty złożenia dokumentów, pod warunkiem wyrażenia przez kandydata zgody na ich ponowne wykorzystanie.

 

§ 7

 

W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor WiMBP może odstąpić od niniejszej procedury przeprowadzenia rekrutacji i samodzielnie podjąć decyzję o innym sposobie przeprowadzenia naboru.

 

§ 8

 

Wykonanie postanowień niniejszej procedury powierza się osobom i stanowiskom, wymienionym w procedurze, zgodnie z ich zakresem czynności służbowych i kompetencjami.