REGULAMIN CZYTELNI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ

 

 

WARUNKI KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania z Czytelni  mają Czytelnicy posiadający ważną Kartę do Kultury.

2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są:

wierzchnie okrycia, teczki, torby, parasole, plecaki itp. pozostawić w szatni
zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać pozostałym czytelnikom.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Z księgozbioru Czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu.

2. Z księgozbioru podręcznego Czytelni korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza lub samodzielnie po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi wybranych książek i pozostawieniu u bibliotekarza ważnej Karty do Kultury.

3. Ze zbiorów magazynowych korzystać można za pośrednictwem bibliotekarza po wypełnieniu rewersu.

4. Z przyniesionych ze sobą materiałów można korzystać po uprzednim zgłoszeniu ich bibliotekarzowi.

5. Przed opuszczeniem Czytelni należy zwrócić wypożyczone materiały bibliotekarzowi.

6. Z usług kserograficznych korzysta się wyłącznie na miejscu w Bibliotece.

7. Czytelnik może korzystać z dostępnych usług ksero po uprzednim pozostawieniu u bibliotekarza dyżurnego aktualnego dokumentu ze zdjęciem.

8. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione książki, czasopisma i zbiory specjalne. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

9. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania Czytelnikowi wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz  pomocy w korzystaniu z katalogu on line.

10. Czytelnik może zgłaszać życzenia dotyczące dostarczenia potrzebnych książek, których Biblioteka nie posiada. W miarę możliwości Biblioteka może dostarczyć żądane książki w drodze wypożyczenia z innych bibliotek – zgodnie z Regulaminem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

11. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu Czytelni osobom:

nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie
które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki
wzbudzających odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.
UWAGI KOŃCOWE

Korzystający z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niestosujący się do przepisów Regulaminu może decyzją kierownika filii utracić prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnik może odwołać się od decyzji kierownika filii do Dyrektora WiMBP w Gdańsku.

Gdańsk, 5 listopada 2014 r.