REGULAMIN KORZYSTANIA Z GABINETU SZANGHAJSKIEGO

 

Warunki korzystania

1. Prawo do korzystania z Gabinetu Szanghajskiego mają Czytelnicy posiadający ważną Kartę do Kultury.

 

Udostępnianie zbiorów

1. Ze zbiorów Gabinetu Szanghajskiego korzysta się na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej, przestrzegając jej Regulaminu oraz za pośrednictwem bibliotekarza po wypełnieniu rewersu.

2. Czytelnik może korzystać ze zbiorów w Gabinecie Szanghajskim wyłącznie w asyście bibliotekarza, jeśli istnieje taka możliwość. Wszelkie odstępstwa od tej reguły należą do decyzji kierownika Biblioteki Głównej.

3. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione książki, czasopisma i zbiory specjalne. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

4. Z usług kserograficznych korzysta się wyłącznie na miejscu w Bibliotece.

5. Czytelnik może korzystać z dostępnych usług ksero po uprzednim pozostawieniu u bibliotekarza dyżurnego aktualnego dokumentu ze zdjęciem.

6.  Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania Czytelnikowi wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz pomocy w korzystaniu z katalogu.

 

Uwagi końcowe

Korzystający z Gabinetu Szanghajskiego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niestosujący się do przepisów Regulaminu może decyzją kierownika filii utracić prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnik może odwołać się od decyzji kierownika filii do Dyrektora WiMBP w Gdańsku.

Gdańsk, 5 listopada 2014r.