REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I KORZYSTANIA Z USŁUG NA MIEJSCU

 

WARUNKI KORZYSTANIA

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki i materiałów własnych na miejscu mają Czytelnicy posiadający ważną Kartę do Kultury.

2. Korzystający ze zbiorów na miejscu  zobowiązani są zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać pozostałym czytelnikom.

3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się wyłącznie na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza lub samodzielnie po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi wybranych książek i pozostawieniu u bibliotekarza ważnej Karty do Kultury. Ze zbiorów magazynowych korzystać można za pośrednictwem bibliotekarza po wypełnieniu rewersu (dot. wyłącznie Filii Naukowej).

2. Z przyniesionych ze sobą materiałów można korzystać po uprzednim zgłoszeniu ich bibliotekarzowi.

3. Przed opuszczeniem Biblioteki należy zwrócić wypożyczone materiały bibliotekarzowi.

4. Z usług kserograficznych korzysta się wyłącznie na miejscu w Bibliotece.

5. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione książki, czasopisma i zbiory specjalne. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

6. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania Czytelnikowi wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz  pomocy w korzystaniu z katalogu on line.

7. Bibliotekarz ma prawo nakazać opuszczenie lokalu biblioteki osobom:

nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie
które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych użytkowników biblioteki
wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub przykrym zapachem.
Korzystający ze zbiorów na miejscu  zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niestosujący się do przepisów Regulaminu może decyzją kierownika filii utracić prawo do korzystania z Biblioteki. Czytelnik może odwołać się od decyzji kierownika filii do Dyrektora WiMBP w Gdańsku.

Gdańsk, 5 listopada 2014 r.