WOMEN RIGHTS TO VOTE

Marzec to najbardziej kobiecy z miesięcy. Wpisując się w tę dobrą tradycję, zapraszamy klasy do udziału w warsztatach poświęconych historii zdobywania praw wyborczych przez kobiety. 

Marzec to najbardziej kobiecy z miesięcy. Wpisując się w tę dobrą tradycję, zapraszamy klasy do udziału w warsztatach poświęconych historii zdobywania praw wyborczych przez kobiety.

W zdecydowanej większości państw Europy są wdrażane polityki prospołeczne, proobywatelskie skierowane do kobiet bądź programy publiczne im dedykowane. Powszechność działań podejmowanych w tym zakresie wynika z niekwestionowanej zgody na temat roli edukacji w niwelowaniu nierówności społecznych, walce z dyskryminacją ze względu na płeć, a także aktywizację kobiet jako istotnych komponentów budujących tożsamość jednostki i wpływających na poprawę jakości życia społecznego. Udział w wyborach jest aktywnością odzwierciedlającą poczucie odpowiedzialności za państwo, odzwierciedlającą osobiste przekonania i światopogląd – kształtowane w długim okresie, które – podobnie jak kapitał społecznych – w dużym stopniu współzależne od doświadczeń zdobywanych w rodzinach, wśród przyjaciół oraz kompetencjami nabywanymi w toku edukacji. Nie jest zatem możliwa radykalna i szybka zmiana postaw w tym zakresie. 

Wspieranie kobiet jako aktywnych uczestniczek życia społecznego i politycznego jest działaniem na rzecz dobra wspólnego, co potwierdzają lata doświadczeń i działań podejmowanych przez liczne organizacje pozarządowe. Nasz program stanowi ich rozwinięcie i uzupełnienie, choć z całą pewnością nie wyczerpuje katalogu zagadnień związanych z tym tematem, które mogą być przecież z powodzeniem podjęte w późniejszym czasie. 

Data wydarzenia Godzina wydarzenia
10:30