XII Otwarty Konkurs Poetycki „Strachy są wszędzie”

Dwunasty raz zapraszamy do Biblioteki Oliwskiej, ul. Opata Jacka Rybińskiego 9, na Otwarty Konkurs Poetycki STRACHY SĄ WSZĘDZIE. Należy stawić się w bibliotece 10 LISTOPADA, przed godz. 18:00, wylosować numer i po usłyszeniu tegoż numeru przeczytać swój własny wiersz. Pula nagród: 1000 zł.
OŚWIADCZENIE (FORMULARZ ZGŁOSZENIA)
Regulamin i inne szczegóły również na profilu Gdańskiego Klubu Poetów
Regulamin Konkursu Poetyckiego „Strachy są wszędzie” 10 listopada 2023
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie: Konkurs Poetycki
„Strachy są wszędzie” zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem.
2. Konkurs przeprowadzają: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą
w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6, wpisana do rejestru instytucji kultury województwa
pomorskiego pod nr. 6/99 oraz Gdański Klub Poetów przy WiMBP w Gdańsku, zwani dalej
Organizatorem. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora są pracownicy
Biblioteki Oliwskiej (Filia nr 2 WiMBP w Gdańsku) przy ul. Opata J. Rybińskiego 9, GdańskOliwa.
3. Konkurs jest jednym z elementów działalności kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest w dniu 10 listopada 2023 do wypełnienia i złożenia
formularza zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz do
wygłoszenia swojego wiersza przed publicznością i jurorami. W wierszu musi wystąpić słowo:
strach, lęk, obawa, duch, zjawa (minimum jedno z wymienionych). Przedstawiony wiersz nie
może być nigdzie publikowany,
z forami internetowymi włącznie, ani nagradzany.
7. Liczba uczestników jest nieograniczona.
8. Do wyłonienia laureatów Konkursu uprawniona jest Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby
wskazane przez Organizatora.
9. Komisja Konkursowa Konkursu składa się z następujących osób:
I. Gabriela Szubstarska – przewodnicząca
II. Iwona Jarentowska
III. Sławomir Jerzy Ambroziak
IV. Agnieszka Smugła
V. Zbigniew Trzebiatowski
VI. Agnieszka Tomik-Powaga – sekretarz
10. Pula nagród finansowych Konkursu wynosi 1000 zł (tysiąc złotych). O liczbie
i wysokości poszczególnych nagród decyduje Komisja Konkursowa, która drogą
głosowania wyłoni laureatów Konkursu.
11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości tuż po rozstrzygnięciu, następnie
na stronach internetowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz
Gdańskiego Klubu Poetów.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 41/2023
Dyrektora WiMBP w Gdańsku
z 30 października 2023
2
12. Decyzja o wyłonieniu laureatów Konkursu zostanie potwierdzona protokołem Komisji
Konkursowej, na podstawie którego zostaną wręczone nagrody finansowe. Wzór Protokołu
stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Laureaci konkursu na piśmie kwitują odbiór
nagrody. Pokwitowanie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
14. Uczestnik poprzez przekazanie wiersza do Konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza,
że zgłoszony przez niego do Konkursu wiersz jest oryginalny, jest wynikiem jego osobistej,
samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich oraz ogólnie
przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści
obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
15. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich.
16. Zgłaszając swój udział w Konkursie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom
niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. Zgłoszenie wiersza do Konkursu
oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem przez
uczestnika.
17. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia
Konkursu, a ich wykładnia należy do Organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu, także w trakcie jego
trwania. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników
Konkursu pod adresami Organizatora wskazanymi w pkt 2. Pytania w sprawie Konkursu
można kierować do Biblioteki Oliwskiej, ul. Opata J. Rybińskiego 9, Gdańsk-Oliwa, tel. 58
552-03-83, e-mail: .
Filia Biblioteka Oliwska
Data wydarzeniaGodzina wydarzenia
18:00
XII Otwarty konkurs poetycki