Regulamin Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Rozdział 1

Zakres przedmiotowy przyznawania Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

 

§ 1.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”, zwana dalej „Nagrodą” jest przyznawana dorocznie za dokonania, które miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie, w uznaniu dla twórczej pracy i osiągnięć pomorskich środowisk twórczych/literackich, pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, a także wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy. Nagroda jest wręczana w IV kwartale każdego roku.

§ 2.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku,
 2. Pomorska Książka Roku,
 3. Całokształt pracy literackiej (bądź pracy na rzecz literatury, książki lub czytelnictwa).

§ 3.

Nagrodę, we wszystkich trzech kategoriach, stanowi statuetka „Wiatr od morza” oraz nagroda pieniężna.

§ 4.

1. Nagrodę przyznaje się Autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź Autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską, za dokonania w roku poprzedzającym jej wręczenie, bądź za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki lub czytelnictwa. Miejsce publikacji dzieła nie ma znaczenia.

2. W przypadku kategorii:

 1. Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory należące do domeny szeroko rozumianej literatury pięknej: poezji, prozy, reportażu literackiego, eseju, monografii bądź rozpraw krytyczno-literackich o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariuszy, utworów dramatycznych;
 2. Pomorska Książka Roku – oceniane będą wszelkie publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa jak opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe;
 3. Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, bądź dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki lub czytelnictwa.

Rozdział 2

Zakres podmiotowy przyznawania Nagrody

§ 5.

1.Nagrody mają charakter indywidualny i przyznawane są osobom fizycznym.

2. W przypadku przyznania Nagrody za dokonania zbiorowe Nagrodę przekazuje się osobie lub osobom kierującym projektem.

Rozdział 3

Jury i zgłaszanie kandydatur do Nagrody

§ 6.

Organizację procesu przyznawania Nagrody powierza się Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, zwanej dalej „WiMBP”. Dyrektor WiMBP powoła w tym celu Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
i wyznaczy Sekretarza Nagrody spośród pracowników WiMBP. Współpracę merytoryczną z Biurem Nagrody oraz nadzór organizacyjny ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego sprawuje departament właściwy ds. kultury, zwany dalej „departamentem”.

§ 7.

Nagrodę przyznaje Jury powołane w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Pomorskiego, zwany dalej „Zarządem” spośród przedstawicieli środowisk literackich, akademickich i dziennikarskich. Jury liczy przynajmniej pięciu członków. Przewodniczącego Jury wskazuje Zarząd oraz określa kadencję Jury.

§ 8.

1. Jury rokrocznie odbywa co najmniej trzy posiedzenia. Rozdział tematów odbywa się na posiedzeniu inauguracyjnym. Każdy z członków Jury na finałowym posiedzeniu składa opracowane przez siebie podsumowanie dotyczące wybranych działów pomorskiego piśmiennictwa.

2. Za pracę w Jury jego członkom przysługuje honorarium, którego wypłata następuje po złożeniu podsumowania. Wysokość honorarium corocznie ustala Biuro Nagrody w porozumieniu z departamentem.

3. Honorarium, o którym mowa w ust. 2, wypłaca WiMBP.

4. Członek Jury, którego kandydatura w danym roku została zgłoszona do Nagrody lub jest spokrewniony lub spowinowacony z kandydatem do Nagrody, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Jury i w takim przypadku nie może uczestniczyć w tym roku w pracach Jury.

§ 9.

Do zadań Biura Nagrody należy w szczególności:

 1. coroczne ogłoszenie nowej edycji Nagrody;
 2. przygotowanie – w oparciu o prace odpowiednich komórek WiMBP – możliwie kompletnej bibliografii wydawnictw zwartych podlegających ocenie merytorycznej po spełnieniu kryteriów formalnych;
 3. analiza jakościowa i ilościowa dorobku literackiego minionego roku;
 4. organizacja procesu: przyjmowania zgłoszeń do Nagrody, pracy Jury oraz przygotowania gali wręczenia Nagrody;
 5. współpraca z członkami Jury w dotarciu do odpowiednich wydawnictw, ich wstępna analiza i ocena;
 6. publikacja odpowiednich komunikatów medialnych i wydawnictw promujących Nagrodę.

§ 10.

1. Prawo do zgłaszania kandydatur do Nagrody przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. pozostałym podmiotom działającym w sferze kultury.

2. Prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje także członkom Jury na wszystkich etapach procedowania.

§ 11.

1. Jury może podjąć decyzję o podaniu do publicznej wiadomości nominacji do Nagrody.

2. Jury może podjąć decyzję o przyznaniu nagrody ex equo, nie może jednak odstąpić od przyznania Nagród. W przypadku powstania wątpliwości formalnych dotyczących poszczególnych kandydatur, rozstrzyga je Jury zwykłą większością w głosowaniu jawnym.

§ 12.

Z posiedzenia Jury sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 13.

Decyzję Jury zawartą w protokole, o którym mowa w §12, zatwierdza Zarząd w drodze uchwały.

§ 14.

Dokumentację związaną z procedurą przyznawania Nagrody przechowuje Biuro Nagrody.